EPOC - Yaratıcılık Potansiyelini Değerlendirme Testi | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

EPOC - Yaratıcılık Potansiyelini Değerlendirme Testi

Şuan Buradasınız:Ana Sayfa \ Eğitimlerimiz / Hizmetlerimiz \ Test Merkezimizde Uygulanan Testler \ Zeka ve Yetenek Testleri \ EPOC - Yaratıcılık Potansiyelini Değerlendirme Testi

EPoC - Yaratıcılık Potansiyelini Değerlendirme Testi

EPoC Nedir?

Evaluation of Potential Creativity (EPoC, 2009) testi, potansiyel yaratıcılık becerisini ölçmeye yarayan yeni bir testtir. Test, Paris Descartes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Todd Lubart, Maud Besançon ve Yale Üniversitesi'nden Baptiste Barbot tarafından geliştirilmiştir. Bu projenin geliştirme çalışmaları halen Editions Hogrefe France, ICIE - Almanya ve Paris Descartes Üniversitesi Psikoloji Enstitüsündeki araştırma grubunun işbirliğiyle yürütülmektedir.

Yüksek Yapılı Zekalar, EPoC uygulayıcısı olarak testi öğrencilere uygular ve yorumlar.


Bu testin içerdiği sözel ve grafik alt testler yaratıcı zihnin iki anahtar modunu (ıraksak- keşifçi düşünce ve yakınsak- bütünleştirici düşünce) ilk ve ortaokul öğrencilerinde ölçen bir araçtır. Test, yaratıcılığı geliştirmek üzere dizayn edilmiş eğitim programlarında, yaratıcı potansiyelin belirlenmesi ve sürecin izlenmesi/değerlendirilmesi bakımından ön-test ve son-testler uygulayarak etkin bir tanısal araç olarak kullanılmaktadır.

Test, yaratıcılık potansiyelini ortaya çıkarmanın yanı sıra çocukların liderlik vasıflarını, ilgi, yetenek ve zeka performansı da ölçümler.

Yaratıcılığın Rolü Niçin Önemli?

Hayatın tüm birimlerinde beklenmedik zorluklarla başetme konusunda orijinal, yenilikçi (inovatif) düşünce ve yaratıcı problem çözme becerilerine ihtiyaç duyulan modern toplumlarda yaratıcılık (creativity) konusu gittikçe önemini artırmaktadır.

EPoC Nasıl Çalışır?

Yaratıcı potansiyeli ölçümü, belirli eğitim programlarından yararlanabilecek çocukların belirlenmesine yöneliktir. Yaratıcılık potansiyeli, üstün yeteneklilik, “yaratıcı üstünlük” (creative giftedness) klasik zeka potansiyelini (genelde IQ testleri ile ölçülen) tamamlayıcı bir yetenek olarak görülmektedir.

EPoC, hem kavramsal, hem de uygulama temelli farklılıklarından dolayı hal-i hazırda kullanılan yaratıcılık, yetenek ölçme testlerinden daha güçlü, daha yeni normlara sahiptir. Basitleştirilmiş ve sürekli güncellenen puanlama ve norm tablosuna sahiptir. Zaman içerisinde fikirlerin orjinalliği değişime uğrasa bile çabuk yenilenen ve adapte olabilen EPoC, norm olarak daima en iyi sonuçları sunar.

EPoC Yaratıcılığı Ölçer

EPoC adıyla geliştirilen bu yeni test, yaratıcılığı ölçme alanındaki farklı geleneklerin birer uzantısını ve sentezini temsil eden bir testtir. EPoC yaratıcılığı çeşitli bağlamlarda değerlendirir (hal-i hazırda sanatsal ve edebi, ayrıca çalışması devam edenler; müzik, sosyal problem çözme, bilimsel buluşçuluk, vs). Her bir bağlamda iki temel düşünüş türü ölçülür, çünkü bunlar her bir yaratıcı işte sahneye çıkarlar. Bunlardan ilki ıraksak buluşçuluk (divergent exploration); ikincisi yakınsak sentez (convergent synthesis) ve entegrasyon. Bu iki biçim, yaratıcı süreçlerin temeli olarak görülür ve yaratıcılığı eğiten pedagojik programlarla da ilişkilidir. Psikometrik özellikler bakımından gayet iyi sonuçlar veren araştırma sonuçlarına göre dört faktörden oluşan bir faktör yapısı ortaya çıkmıştır:

  • Sözel Yakınsak - Bütünleştirici,
  • Sözel Iraksak - Keşifçi,
  • Grafik - Sanatsal Yakınsak,
  • Grafik - Sanatsal Iraksak.

Yaratıcı Potansiyelin Ölçümü

EPoC'un içerdiği iki paralel form (A,B) yaratıcı potansiyelin zaman içerisinde(ya da bir eğitim faaliyetinin öncesi ve sonrasında) ölçülmesine imkan sağlar. Her bir form grafik - sanatsal ve sözel - edebi bağlamlarıyla ilgili yakınsak ve ıraksak düşünce biçimini gerektiren 8 görevden oluşmaktadır.

Kimlere Uygulanır?

Test, 6-16 yaş grubundaki çocuklarımıza uygulanmaktadır.